Dzisiaj jest 21.07.2024, 0:51
Świetlica

       

W roku szkolnym 2021/2022 w świetlicy szkolnej realizowany jest projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci "Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?".

(pażdziernik/listopad- wtorek,  na 6 lekcji)

Ewelina Olszewska

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie

Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
  2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
  8. Sprawują opiekę nad dożywianiem.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne.

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach wskazanych w harmonogramie.
 2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
 4. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.
 5. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.

Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym na zajęcia dodatkowe, gdy brak nauczyciela przedmiotowego.Prawa uczestnika świetlicy.

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 4. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
 5. Korzystania z organizowanych form dożywiania

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udział w zajęciach,
 2. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy,
 3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,
 4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników
 6. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
 7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,
 8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,
 9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,
 11. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
 12. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 13. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek rzeczowy, itp.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
Korespondencja z rodzicami.
Rozmowy telefoniczne.
Rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

Dokumentacja świetlicy

 1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
 2.  Tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.